नेपालमा सञ्चालित १४ भारतीय विद्यालयलाई सरकारको चेतावनी

By प्रकाश धिताल     

२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध२२ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र बुधबार सार्बजनिक गरेका छन् । उनको प्रतिबद्ध